Ako sa stať členom SZRTVŠ

V zmysle stanov riadnym členom SZ RTVŠ sa môže na základe dobrovoľnosti stať každý odbor/klub RTVŠ alebo fyzická osoba (individuálne členstvo), ktorí súhlasí s poslaním a stanovami zväzu a v súlade s nimi chce vo zväze aktívne pracovať. Členstvo vzniká písomným podaním prihlášky a jej schválením vo Výbore SZ RTVŠ. Sekretariát SZ RTVŠ zašle po schválení prihlášky záujemcom o členstvo potrebné doklady.

Registrácia odboru/klubu

Odbory/kluby RTVŠ existujú samostatne, v telovýchovných jednotách, školách alebo v iných inštitúciách. V prípade, že existujú samostatne, môžu mať právnu subjektivitu na základe vlastných stanov schválených MV SR (Zákon o združovaní 83/1990 Zb.).
Pri registrácii odboru/klubu RTVŠ je zavedená registračná karta odboru/klubu, evidenčné listy, členské preukazy a známky SZ RTVŠ.

I. REGISTRAČNÁ KARTA ODBORU/KLUBU RTVŠ

 1. Registračná karta odboru/klubu RTVŠ je dokladom o členstve odboru/klubu v SZ RTVŠ. Je majetkom príslušného odboru/klubu RTVŠ a môže ňou štatutárny zástupca v prípade potreby preukázať príslušnosť k SZ RTVŠ.
 2. Registračná karta je platná ak je riadne vyplnená a potvrdená odborom/klubom RTVŠ a Slovenským zväzom RTVŠ (pečiatka + podpis).
 3. Platnosť registračnej karty je jeden rok a to od 1.1. do 31.12. príslušného roka. Platnosť registračnej karty potvrdí SZ RTVŠ za poplatok 10.- €. Za tým účelom je potrebné, aby odbor/klub RTVŠ zaslal registračnú kartu s poplatkom 10.- €, evidenčným listom a požiadavkou počtu členských známok na sekretariát SZ RTVŠ vždy ku koncu predchádzajúceho roka tj. do 31.12. Sekretariát SZ RTVŠ zašle obratom odboru/klubu RTVŠ potvrdenú registračnú kartu s počtom požadovaných členských známok.
 4. Odbor/klub RTVŠ vyplní na registračnej karte len údaje týkajúce sa odboru/klubu RTVŠ. Evidenčné číslo registračnej karty pridelí odboru/klubu RTVŠ Slovenský zväz RTVŠ.
 5. Do kolonky adresa vpíše štatutárny zástupca meno priezvisko a adresu osoby na ktorú bude zasielaná pošta a materiály zo SZ RTVŠ.

Upozornenie : V prípade zmeny kontaktnej osoby nezabudnite túto zmenu nahlásiť na sekretariát SZ RTVŠ.

II. EVIDENČNÉ LISTY

 1. K evidencii členov odborov/klubov RTVŠ slúžia 3 druhy evidenčných listov :
  – evidenčný list členov
  – doplnenie evidencie členov
  – vyradenie z evidencie členov
 2. V prvom roku registrácie odborov/klubov sa použije evidenčný list členov.
 3. V ďalších rokoch registrácie sa použije doplnenie evidencie členov – evidencia nových členov resp. vyradenie z evidencie členov – vyradenie členov ktorí skončili s členstvom v odbore/klube RTVŠ.
 4. Evidenčné listy obsahujú poradové číslo, priezvisko meno a registračné číslo, ktoré je totožné s rodným číslom.
 5. Odbor/klub RTVŠ bude zaregistrovaný ak má najmenej 12 členov.

III. ČLENSKÉ PREUKAZY

 1. Každý člen má preukaz zväzu ako individuálny doklad o príslušnosti k SZ RTVŠ. Hodnota členského preukazu je 0,20.- €.
 2. Členský preukaz musí byť riadne vyplnený, opatrený fotografiou člena, známkou zväzu na príslušný rok a potvrdený pečiatkou odboru/klubu RTVŠ s podpisom štatutárneho zástupcu.
 3. Do kolonky „Evidenčné číslo“ sa na členskom preukaze vpíše evidenčné číslo „Registračnej karty odboru/klubu RTVŠ“.
 4. Členský preukaz so známkami za posledné dva roky je predpokladom pre uplatnenie si nároku výhod člena SZ RTVŠ.

IV. ČLENSKÉ ZNÁMKY

 1. Členské známky pre všetkých evidovaných členov odboru/klubu RTVŠ obdržia odbory/kluby bezplatne na základe objednávky.
 2. Členská známka obsahuje znak SZ RTVŠ a rok pre ktorý je vydaná.

Poznámky :

– V prípade prírastku resp. úbytku členov v priebehu je možné upresniť evidenciu a požiadať o členské známky kedykoľvek v priebehu roka.
– Pri platení registračného poplatku používajte priloženú poštovú poukážku alebo uskutočnite platbu prevodným príkazom na číslo účtu SZ RTVŠ.
– Registrácia bez priloženého potvrdenia o zaplatení nebude zrealizovaná.

Individuálne členstvo

 1. Individuálnym členom SZ RTVŠ sa môže stať  každý záujemca, ktorý zašle na sekretariát SZ RTVŠ svoju písomnú žiadosť o členstvo so základnými údajmi (meno, priezvisko, adresa, PSČ, dátum narodenia) a potvrdením o zaplatení registračného poplatku 10.-€ (kópia poštovej pukážky alebo prevodného príkazu).
 2. Dokladom o členstve v SZ RTVŠ je členský preukaz (ČP stojí 0,20 .- €). Je majetkom člena a môže ním držiteľ v prípade potreby preukázať príslušnosť k SZ RTVŠ.
 3. Členský preukaz je platný ak je riadne vyplnený, opatrený fotografiou člena, známkou zväzu na príslušný rok a potvrdený pečiatkou SZ RTVŠ.
 4. Platnosť členského preukazu je jeden rok a to od 1.1. do 31.12. príslušného roka. Platnosť členského preukazu potvrdí SZ RTVŠ za poplatok 10.- €. Za tým účelom je potrebné, aby individuálny člen zaslal členský preukaz s poplatkom na sekretariát SZ RTVŠ vždy ku koncu predchádzajúceho roka tj. do 31.12. Sekretariát SZ RTVŠ zašle obratom potvrdený členský preukaz so známkou na ďalší rok členovi.
 5. Členský preukaz so známkami za posledné dva roky je predpokladom pre uplatnenie si nároku výhod člena SZ RTVŠ.