Archívy kategórie: Aktuality

Vedecká konferencia „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“

Vážené kolegyne a kolegovia,
pozývame Vás na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.-15.4.2016 na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Viac informácií o konferencii nájdete na stránke: http://www.rsz.upjs.sk/
Radi Vás v Košiciach privítame.
Za organizačný výbor konferencie
Mgr. Peter Bakalár, PhD.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Ústav telesnej výchovy a športu
Ondavská 21
040 01 Košice
055/234 1604; 055/234 1631

Zdravotne orientované cvičenia na balančnej plošine

Kedy:

5. 12. 2015 od 13,00 do 17,00 hod.

Kde:

Budova Fakulty telesnej výchovy a športu UK
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Vstupné:

člen SZRTVŠ             15,- EUR

nečlen                       25,- EUR

Kontakt:

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.
0905 939 798
nemcek@szrtvs.sk

Cieľom seminára je získať teoretické vedomosti ako aj praktické zručnosti z oblasti zdravotnej telesnej výchovy. Seminár bude zameraný na metodicky správne vykonávanie zdravotných cvičení, predovšetkým na korekciu skoliotického držania tela a predozadných (hyperkyfotických a hyperlordotických) odchýliek na chrbtici. Hlavnou náplňou seminára budú cvičenia na balančnej plošine – pol lopte „bosu“ s dôrazom na správne dýchanie.

PROGRAM:

12:30 – 13:00          Prezentácia

13:00 – 13:45        Teória zdravotných cvičení – hlboký stabilizačný systém

13:45 – 15:15        Zdravotné cvičenia na bosu

15:15 – 16:00        Ukážka zdravotne orientovaných cvičení so závesnými    systémami

16:00 – 16:45        Zdravotné cvičenia vo dvojiciach a diskusia

16:45 – 17:00        Odovzdávanie certifikátov o absolvovaní vzdelávacieho seminára

Na seminári je možné si predĺžiť licenciu, príp. vymeniť si staré trénerské osvedčenie za nové podľa cenníka zverejneného na internetovej stránke zväzu pod kolonkou „trénerské licencie“.

prihlaska 5. 12

 

Školenie trénerov Športu pre všetkých I. kvalifikačného stupňa Špeciálna časť

Podmienkou prihlásenia sa na špeciálnu časť školenia trénerov športu pre všetkých I. kvalifikačného stupňa je absolvovanie všeobecnej časti školenia trénerov, ktorá sa bude konať v Banskej Bystrici 7. – 8. 11. 2015 a v Bratislave 13. – 15. 11. 2015, alebo jej absolvovanie v minulosti (už existujúci tréneri ŠPV alebo záujemcovia s vysokoškolským telovýchovným vzdelaním). Realizácia špeciálnej časti školenia sa plánuje v nasledovných špecializáciách:

  • Zdravotná telesná výchova
  • Fitnes
  • Aerobik
  • Joga

Špecializáciu si záujemca volí v prihláške uvedenej pre všeobecnú časť školenia (prihláška – Banská Bystrica a prihláška – Bratislava) a tá je záväzná i pre špeciálnu časť školenia.

Minimálny počet záujemcov na jednu špecializáciu je 6 uchádzačov. Ak sa skupina nenaplní, záujemcovia budú včas o tom informovaní.

Jedine špecializáciu Aerobik, je možné absolvovať aj v Banskej Bystrici v dátume od 11. do 12. 12. 2015.

 

Poplatok za celé školenie (všeobecná aj špeciálna časť) je 170,- EUR pre I. kvalifikačný stupeň.

Členovia SZ RTVŠ s platnými členskými známkami za posledné dva roky si môžu uplatniť zľavu 25,- EUR na školenie.

Po úspešnom absolvovaní všeobecnej i špeciálnej časti školenia získavajú tréneri osvedčenie trénera športu pre všetkých so športovou špecializáciou a s trénerskú licenciu.

Tí záujemcovia, ktorí sú už v súčasnosti trénermi Športu pre všetkých I. kvalifikačného stupňa a majú záujem o rozšírenie si vedomostí v inej špecializácii, absolvujú len špeciálnu časť školenia vybranej špecializácie a bude im vystavené nové trénerské osvedčenie s licenciou pre absolvovanú špecializáciu na tomto školení.

Poplatok za špeciálnu časť školenia (90,- EUR) je možné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN: SK87 0900 0000 0000 1148 4207 do 30. 11. 2015 alebo na mieste.

Kontakt:

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

Mobil: 0905 939 798, e-mail: nemcek@szrtvs.sk

Školenie trénerov Športu pre všetkých I. kvalifikačného stupňa Všeobecná časť

Absolvovanie všeobecnej časti školenia trénerov športu pre všetkých I. kvalifikačného stupňa je podmienkou pre postup na špeciálnu časť školenia. Realizácia špeciálnej časti školenia sa plánuje v nasledovných špecializáciách: zdravotná telesná výchova, fitnes, aerobik a joga. Špeciálna časť školenia sa bude konať len v Bratislave v mesiaci december. Presný dátum bude zverejnený po 15. októbri 2015.

Cena za celé školenie (všeobecná aj špeciálna časť) je 170,- EUR.

Členovia SZ RTVŠ s platnými členskými známkami za posledné dva roky si môžu uplatniť zľavu 25,- EUR na toto školenie.

Po úspešnom absolvovaní všeobecnej i špeciálnej časti školenia získavajú tréneri osvedčenie trénera športu pre všetkých s trénerskou licenciou.

Tí záujemcovia, ktorí sú už v súčasnosti trénermi SZ RTVŠ I. kvalifikačného stupňa a majú záujem o rozšírenie si vedomostí v inej špecializácii, absolvujú len špeciálnu časť školenia. Cena špeciálnej časti školenia trénerov ŠPV je v sume 90,- EUR.

 

Poplatok za školenie je možné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK87 0900 0000 0000 1148 4207

Miesto: Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Dátum: 7. – 8. 11. 2015

Kontakt:

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

Mobil: 0905 939 798, e-mail: nemcek@szrtvs.sk

prihlaska BB

 

ŠKOLENIE TRÉNEROV ŠPORTU PRE VŠETKÝCH I. a II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA – VŠEOBECNÁ ČASŤ

Všeobecná časť školenia trénerov Športu pre všetkých je podmienkou pre absolvovanie špeciálnej časti v špecializáciách: Zdravotná telesná výchova, Fitnes a Aerobik. Predpokladaný dátum špeciálnej časti školenia trénerov bude november – december 2015.

MIESTO: FTVŠ UK

DÁTUM: 13. – 15. 11. 2015

KONTAKT: Dagmar Nemček, 0905939798, nemcek@szrtvs.sk

SZRTVŠ  si vyhradzuje právo na zmenu dátumu školenia.

prihlaska_BA

Tréneri

Tréneri,  zaregistrujte, že pôvodná 3. trieda sa zmenila na 1. kvalifikačný stupeň. Najvyššou triedou je 5. kvalifikačná trieda. Poprosíme, aby ste si v tomto zmysle zažiadali o výmenu preukazov spolu so žiadosťou o vydanie licencie (viď.  sekcia vzdelávanie).

Školenia

Záujemcovia o školenia vyššej kvalifikačnej trénerkej triedy sa môžu priebežne prihlasovať na nemcek@szrtvs.sk (pokiaľ bude naplnený dostatočný počet záujemcov tak SZRTVŠ zorganizuje školenie).