História

Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu počas svojej takmer 50-ročnej histórie zaznamenal výrazné zmeny nielen čo sa týka rozvoja programu, ale aj v názve zväzu. Pri založení niesol zväz názov Základná telesná výchova /ZTV/, neskoršie Slovenský telovýchovný zväz /STVZ/, Zväz základnej a rekreačnej telesnej výchovy /ZRTV/ a v súčasnosti Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu /SZ RTVŠ/.

     Začiatky činnosti organizovanej telesnej výchovy v odboroch telovýchovných jednôt siahajú do roku 1956 a svojím vývojom sú úzko späté s tradíciami a históriou telovýchovného hnutia v čechách. Tam bola východisková situácia podstatne priaznivejšia, budovaná na tradícii sokolského hnutia, s výbornou materiálnou a priestorovou vybavenosou. Vïaka nadšeniu cvičiteľov a organizátorov, podpore spoločnosti, však našla ZTV na Slovensku priaznivú pôdu. Tým, že nebola viazaná na tradície Sokola na Slovensku, bol uvoľnený dostatočný priestor pre moderné formy práce a nové smerovanie v ZTV.

            Retrospektívny pohľad do histórie a významných momentov  vývoja zväzu

1955 – I. celoštátna spartakiáda. Naši cvièenci vystupovali v skladbách pre ženy a mužov spolu s cvièencami ROH, dorast a žiactvo v skladbách MŠ. 1. okresná spartakiáda v ÈSSR sa uskutoènila 1. mája 1954 v Štúrove.

September 1955 – Pri hodnotení 1. Celoštátnej spartakiády telovýchovnými pracovníkmi bolo     zdôraznené, že dosiahnuté výsledky treba rozvíja, odbory ZTV rozširova a vytvori orgány pre riadenie ZTV na všetkých stupòoch – vytvori náčelníctva.

4.-5. Februára 1956 – V rámci štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport sa uskutočnilo 1. Zasadnutie pléna náčelníckej rady. Účastníkmi boli ústrední a krajskí funkcionári. Toto zasadnutie dalo základ Odboru základnej telesnej výchovy.

Jún 1956 – Rozhodnutím politických orgánov bol zákonom zrušený Štátny výbor pre telesnú výchovu a šport.

20. decembra 1956 – Na základe rozhodnutia politických a štátnych orgánov a prijatí zákona o telesnej výchove bola vykonaná reorganizácia telovýchovného hnutia. Úlohy štátu na úseku telesnej výchovy boli prenesené na jednotnú dobrovoľnú telovýchovnú organizáciu. Vznikli tri základné organizačné prúdy :

 –        základná telesná výchova

         turistika

         športy

Z tohoto obdobia je datovaný aj vznik Odboru základnej telesnej výchovy – ZTV /neskoršie STVZ, ZRTV a SZ RTVŠ/.

Marec 1957 – Ustanovujúci zjazd československého zväzu telesnej výchovy /čSZTV/. Bol schválený organizačný poriadok a v uznesení okrem iného aj výzva k aktívnemu vykonávaniu základnej telesnej výchovy.

23.-24. Marca 1957 – Šesdesiatjeden delegátov zo všetkých krajov republiky zvolilo ústredné náčelníctvo zväzu ZTV. Ústredné náčelníctvo riadi Dr. Štercl a J. Racková. V náčelníctve zo Slovenska pracujú : C. Minárik, A. Kothajová, E. Ligošová a iní.

1958 – Prvé telovýchovné slávnosti na Slovensku kde po prýkrát bola ZTV hlavným organizátorom týchto slávností.

1960 – Uskutočnila sa II. celoštátna spartakiáda, na príprave ktorej sa na Slovensku zapojilo 274.800 cvičencov. V Prahe zo Slovenska vystúpilo 68.129 cvičencov.

1961 – V Prahe bol vytvorený Ústredný odbor ZTV. Predsedom bol Dr. Štercl, náčelníčkou E. Bömová a náčelníkom Dr. J. Žiška. Riadenie zväzu bolo usporiadané tak, že politicko-organizátorskú prácu riadilo predsedníctvo zväzu a metodickú činnos náčelnícka rada.

1965 – Uskutočnila sa III. celoštátna spartakiáda, na ktorej v Prahe zo Slovenska vystúpilo 27.757 cvičencov

         –    Bola 1. Celoštátna konferencia cvičiteľov – prvá svojho druhu vôbec.

1966 – Vzniká ústredný odbor ZTV aj na Slovensku. Predsedom sa stal C. Minárik, náčelníčkou A. Kothajová a náčelníkom R. Zaovič.

Máj 1969 – I. konferencia Slovenského telovýchovného zväzu /STVZ/ sa uskutočnila v Trenčianskych Tepliciach. Bolo dohodnuté budovanie zväzu, organizačný poriadok a zabezpečenie prípravy Telovýchovných slávností 1970 a 1973 na Slovensku. Za predsedu bol zvolený C. Minárik, náčelníčkou A. Kothajová a náčelníkom G. Sklenka.

22. novembra 1969 – Pre nemoc z funkcie odstupujú C. Minárik a A. Kothajová. Predsedom sa stal G. Sklenka, náčelníčkou G. Rýdza a náčelníkom M. Motlík.

13.-14. Decembra 1969 – Celoštátna konferencia zväzu, ktorá prijala názov československý telovýchovný zväz.

1970 – mala sa uskutoèni IV. Celoštátna spartakiáda. Z rozhodnutia politických orgánov sa nekonala. Uskutoènili sa len Telovýchovné slávnosti. Na Slovensku boli usporiadané v 29 okresoch a vystúpilo na nich 42.671 cvièencov.

1971 – V tomto roku sa konala 2. Celoštátna konferencia cvičiteľov.

30.6.-1.7.1973 – Uskutočnila sa II. konferencia Slovenského telovýchovného zväzu v Košiciach. Predsedom bol zvolený A. Richter, náčelníčkou A. Oravcová a náčelníkom M. Motlík. Predsedom KRK bol zvolený v. Nestor.

1973 – na Slovensku sa uskutoènili v 37 okresoch Telovýchovné slávnosti na ktorých vystúpilo 92.446 cvièencov.

Október 1973 – II. konferencia československého telovýchovného zväzu. Do funkcie predsedu bol zvolený Ing. J. Chvalný zo Slovenska.

1974 – Zväz mení svoj názov a bol prijatý názov ZVÄZ ZÁKLADNEJ A REKREAčNEJ TELESNEJ VÝCHOVY.

1975 – Uskutočnila sa československá spartakiáda, ktorej garantom bol zväz ZRTV. Zo Slovenska v Prahe vystúpilo 29.924 cvičencov.

1976 – Uskutočnila sa III. celoštátna konferencia cvičiteľov ZRTV a v nadväznosti na òu okresné konferencie cvičiteľov.

         – Rozhodnutie Slovenského ústredného výboru ÈSZTV : do roku 1980 pri každej telovýchovnej jednote založi odbor ZRTV alebo turistiky. Táto skutočnos významne ovplyvnila rozvoj počtu odborov ZRTV a rozvoj členstva na Slovensku.

3.6.1978 – V Považskej Bystrici sa uskutočnila III. konferencia zväzu ZRTV. Predsedom zväzu sa stal A. Richter, náčelníčkou A. Oravcová a náčelníkom G. Brooš. Predsedníčkou KRK sa stala M. Gáborová.

1980 – Uskutočnila sa  československá spartakiáda. Vyvrcholenia hromadných vystúpení v Prahe sa zo Slovenska zúèastnilo 34.652 cvièencov.

1981 – Konala sa IV. celoštátna konferencia cvičiteľov. Bol prijatý program výchovnej a vzdelávacej práce vo zväze ZRTV. V nasledujúcom roku sa konali okresné cvičiteľské konferencie.

Január 1983 – Zomrel náčelník zväzu G. Brooš, funkciou náčelníka bol poverený L. Ševčík.

11.6.1983 – IV. konferencia zväzu ZRTV v Bratislave. Za predsedu bol zvolený A. Richter,náčelníčkou sa stala A. Oravcová, náčelníkom L. Ševčík, predsedníčkou KRK M. Gáborová.

1985 – Uskutočnila sa československá spartakiáda. Zo Slovenska v 10 skladbách vystúpilo v Prahe 36.433 cvièencov.

Jún 1988 – V. slovenská konferencia zväzu ZRTV v Bratislave. Predsedom bol opätovne zvolený A. Richter, náčelníčkou A. Oravcová, náčelníkom F. Dian, predsedníčkou KRK M. Gáborová.

1989 – Koncom roka došlo v čSFR k politickým zmenám. Tieto sa prejavili a našli odozvu aj v telovýchovnom hnutí. Predseda zväzu A. Richter abdikoval a predsedníctvo zväzu až do zvolania mimoriadnej konferencie poverilo vedením zväzu A. Oravcovú.

10.2.1990 – Mimoriadna konferencia zväzu ZRTV. Bol zvolený Výkonný výbor zväzu  pod vedením A. Oravcovej, ktorý bol poverený vypracovaním novej štruktúry zväzu s novým názvom a stanovami.

24.2.1990 – Mimoriadna celoštátna konferencia ZRTV. československý zväz ZRTV bol rozdelený na dva samostatné subjekty – český a slovenský zväz ZRTV. Pre riešenie spoločných otázok bola vytvorená Federácia zväzov ZRTV a RTVŠ v zastúpení po 5 členov za česko a Slovensko. Pre podujatia bol stanovený kľúč zastúpenia 2:1. Bolo to pozitívne obdobie pre existenciu SZ RTVŠ.

11.3.1990 – V súvislosti s uvedenými zmenami bol zvolaný mimoriadny zjazd Slovenskej organizácie čSZTV.

Júl 1990 – V Prahe miesto pripravovanej čSS 90 sa uskutočnili československé telovýchovné slávnosti. Zo Slovenska v spoločných skladbách vystúpili starší žiaci, staršie žiačky, dorastenky a ženy, ženy, muži.

1.9.1990 – I. valné zhromaždenie SZ RTVŠ v Bratislave. Je schválený nový názov zväzu Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu /SZ RTVŠ/ s návrhom znaku zväzu, stanovami a zásadami práce zväzu. Za predsedu zväzu bol zvolený F. Dian, vedúcim programovo metodického úseku sa stal J. Junger.

1991 – Spoločná výprava českého a slovenského zväzu sa zúčastnila IX. svetovej gymnaestrády v Amsterdame. V 900 člennej výprave, zo Slovenska vystúpilo 215 cvičencov v pódiových skladbách, Gala FIG, hromadných skladbách a v národnom večeri.

Jún 1992 – I. festival telovýchovných  pódiových vystúpení v Bratislave, ktorého sa zúčastnilo 434 cvičencov. Ako hostia vystúpili cvičenci z česka a Dánska. Skladby pripravilo 42 autorov. Pravidelne v dvojročných intervaloch sa konali ïalšie festivaly v Bratislave, Prešove, Nitre, Liptovskom Mikuláši. Festivaly nadviazali na tradíciu deviatich ročníkov súaže autorov pódiových vystúpení, ktoré sa uskutočòovali medzi spartakiádami od roku 1977.

31. decembra 1992 – Ukončenie pôsobenia Federácie zväzov ZRTV a RTVŠ. Rokovania a záverečný protokol o vysporiadaní medzi českým a slovenským zväzom podpísali : za čS ZRTV – M. Tempír /predseda/, R. Šimek /sekretár zväzu/, za SZ RTVŠ – F. Dian /predseda/, J. Reháček /sekretár zväzu/, za Federáciu zväzov p. Vosika /sekretár federácie zväzov/.

1.1.1993 – Vznik samostatného štátu – Slovenskej republiky

marec 1994 – 2. Valné zhromaždenie SZ RTVŠ v Bratislave. Predsedom zväzu bol opätovne zvolený F. Dian, predsedníčkou kontrolnej komisie A. Plevová. Vedúcom PMR naïalej ostal J. Junger.

Júl 1995 – X. svetová gymnaestráda v Berlíne. Slovensko sa prvýkrát zúčastòuje na tomto svetovom podujatí samostatne. Garantom slovenskej výpravy je SZ RTVŠ. Výpravu tvorilo 130 členov z odborov a klubov SZ RTVŠ, Sokola, gymnastických oddielov a študentov FTVŠ UK. Vystupovali v pódiových vystúpeniach a Slovenskom národnom večeri.

Marec 1996 – V Žiline sa konalo 3. Valné zhromaždenie SZ RTVŠ. Na zasadnutí boli inovované stanovy zväzu, zásady práce SZ RTVŠ, program zväzu, systém vzdelávania. Za predsedu bol zvolený F. Dian, predsedníčkou kontrolnej komisie sa stala A. Plevová, PMR prevzala J. Labudová.

 

Marec 1999 – Konalo sa 4. Valné zhromaždenie SZ RTVŠ. Ako hos sa zasadnutia zúčastnil predseda AŠPV SR J. Holko. Predsedom bol opätovne zvolený F. Dian, predsedom KK M. Gorel. Vedúcou PMR bola naïalej J. Labudová. Boli prijaté úlohy na vytvorenie krajských orgánov zväzu, ktoré kopírovali štruktúru krajských útvarov SZTK.

1999 – V priebehu roka bolo do užívania dané vlastné zariadenie zväzu v Hornom Jelenci. Zariadenie bolo vybudované rekonštrukciou domu z prostriedkov zo stieracích losov z roku 1990, ktoré boli účelovo určené zväzu ZRTV.

 Júl 1999 – členovia SZ RTVŠ pod gesciou SGF sa zúčastnili XI. svetovej gymnaestrády v Göteborgu. Naši cvičenci vystúpili v samostatných pódiových skladbách, ale v spolupráci so stredoeurópskymi krajinami aj v národnom večeri.

Jún 2000 – Z príležitosti 10. Výroèia AŠPV SR sa v Liptovskom Mikuláši Konali Slávnosti ŠPV. V programe významné miesto prináležalo SZ RTVŠ. Do programu sme sa zapojili festivalom pódiových skladieb.

September 2002 – 5. Valné zhromaždenie SZ RTVŠ. za predsedu bol zvolený F. Dian, predsedom KK sa stal M. Gorel. Boli schválené úlohy na dopracovanie dôležitých dokumentov zväzu.

Júl 2003 – XII. svetová gymnaestráda Lisabon. Slovenskú výpravu tvorili predovšetkým 3 kluby SZ RTVŠ a vystúpili v dvoch pódiových blokoch.

Marec 2006 – 6. valné zhromaždenie SZ RTVŠ. Predsedom zostáva F. Dian, predseda KK M. Gorel

Júl 2007 – XIII. Svetová gymnaestráda Dornbirn Rakúsko. Zväz reprezentovalo 39 úèastníkov z odborov Diamant Košice, Olymp a Slovan Bratislava.

Október 2009 – 7. valné zhromaždenie SZ RTVŠ. predsedom zostáva F. Dian, predseda KK M. Gorel, zmeny len v zložení Výboru.

Podrobnejšie informácie o histórii zväzu História 1, História 2

Regionálna štruktúra SZ RTVŠ

Do roku 1990 na odbory ZRTV, ako základné články, nadväzoval okresný zväz, krajský zväz a najvyšším orgánom bol slovenský zväz. Štruktúra zväzu kopírovala územnosprávne členenie Slovenska a tomu sa podriaïovala aj jednotná telovýchovná organizácia ÈSTV a jeho zväzy.
Po politických a spoločenských zmenách na prelome devädesiatych rokov minulého storočia došlo k zásadným zmenám v organizácii telovýchovy na Slovensku. Boli zrušené krajské orgány telovýchovy a tým logicky zanikli aj telovýchovné a športové krajské zväzy. Mnohé odbory a kluby RTVŠ prešli na právnu subjektivitu, iné ostali pod právnou ochranou svojej telovýchovnej jednoty, alebo okresného zväzu.
Pri komplikovanom prenose informácií Slovenský zväz RTVŠ /predtým ZRTV/ komunikoval priamo s odbormi a klubmi. Okresným zväzom dával všetky informácie na vedomie. Malo to svoje výhody v informovanosti každého základného článku, ale strácal sa prehľad v okresnom zväze, Bratislava mnohé okresné zväzy zanikli. Tento model nebol najvhodneší pre príkladné fungovanie zväzu. V roku 1996 administratívne vznikli nové kraje a okresy a súbežne s nimi krajské útvary SZTK /Slovenského združenia telesnej kultúry/. Očakávali sme, že budú ma výraznejšie právomoci a finančné prostriedky aj pre činnos krajských zväzov, ktoré pri krajských útvaroch vznikli. V očakávaní, že sa zlepší spolupráca so základnými článkami, vytvárali sme krajské zväzy. Nič z predpokladov sa nenaplnilo. Krajské útvary SZTK zanikli k 1.7.2001 a tým zanikli aj podmienky pre činnos krajských zväzov RTVŠ.
SZ RTVŠ bol postavený pred úlohu rieši svoju regionálu štruktúru. Po vzájomných konzultáciách s predsedami krajských zväzov a hnutím v rokoch 2000-01, písomných pripomienkach k predloženým materiálom, V. valné zhromaždenie SZ RTVŠ v septembri roku 2002 schválilo regionálnu štruktúru zväzu. V daných podmienkach, v danom období najoptimálnejší model. V podstate sa jedná o návrat k trojstupòovému riadeniu zväzu : odbor/klub – okres – slovenský zväz. Takéto usporiadanie bolo rokmi preverené, v prirodzených regiónoch sa ľudia poznali, mali spoločné záujmy, spolupracovali. Predložená štruktúra môže prejs oponenciou praxe a uzrie nutné kozmetické úpravy, ale v zásade chceme, aby bola dodržiavaná.