Školenie trénerov Športu pre všetkých I. kvalifikačného stupňa Všeobecná časť

Absolvovanie všeobecnej časti školenia trénerov športu pre všetkých I. kvalifikačného stupňa je podmienkou pre postup na špeciálnu časť školenia. Realizácia špeciálnej časti školenia sa plánuje v nasledovných špecializáciách: zdravotná telesná výchova, fitnes, aerobik a joga. Špeciálna časť školenia sa bude konať len v Bratislave v mesiaci december. Presný dátum bude zverejnený po 15. októbri 2015.

Cena za celé školenie (všeobecná aj špeciálna časť) je 170,- EUR.

Členovia SZ RTVŠ s platnými členskými známkami za posledné dva roky si môžu uplatniť zľavu 25,- EUR na toto školenie.

Po úspešnom absolvovaní všeobecnej i špeciálnej časti školenia získavajú tréneri osvedčenie trénera športu pre všetkých s trénerskou licenciou.

Tí záujemcovia, ktorí sú už v súčasnosti trénermi SZ RTVŠ I. kvalifikačného stupňa a majú záujem o rozšírenie si vedomostí v inej špecializácii, absolvujú len špeciálnu časť školenia. Cena špeciálnej časti školenia trénerov ŠPV je v sume 90,- EUR.

 

Poplatok za školenie je možné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK87 0900 0000 0000 1148 4207

Miesto: Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Dátum: 7. – 8. 11. 2015

Kontakt:

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

Mobil: 0905 939 798, e-mail: nemcek@szrtvs.sk

prihlaska BB

 

ŠKOLENIE TRÉNEROV ŠPORTU PRE VŠETKÝCH I. a II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA – VŠEOBECNÁ ČASŤ

Všeobecná časť školenia trénerov Športu pre všetkých je podmienkou pre absolvovanie špeciálnej časti v špecializáciách: Zdravotná telesná výchova, Fitnes a Aerobik. Predpokladaný dátum špeciálnej časti školenia trénerov bude november – december 2015.

MIESTO: FTVŠ UK

DÁTUM: 13. – 15. 11. 2015

KONTAKT: Dagmar Nemček, 0905939798, nemcek@szrtvs.sk

SZRTVŠ  si vyhradzuje právo na zmenu dátumu školenia.

prihlaska_BA

Tréneri

Tréneri,  zaregistrujte, že pôvodná 3. trieda sa zmenila na 1. kvalifikačný stupeň. Najvyššou triedou je 5. kvalifikačná trieda. Poprosíme, aby ste si v tomto zmysle zažiadali o výmenu preukazov spolu so žiadosťou o vydanie licencie (viď.  sekcia vzdelávanie).

Školenia

Záujemcovia o školenia vyššej kvalifikačnej trénerkej triedy sa môžu priebežne prihlasovať na nemcek@szrtvs.sk (pokiaľ bude naplnený dostatočný počet záujemcov tak SZRTVŠ zorganizuje školenie).