Program SZ RTVŠ

Program Slovenského zväzu RTVŠ nadväzuje na bohaté tradície telovýchovného hnutia u nás a v Európe a je nápomocný rozvoju Národného programu podpory zdravia. Podieľa sa na osvetovej činnosti zameranej na otázky správnej výživy, psychohygieny, rozvoja zdravia, telesnej a duševnej kondície a boja proti negatívným faktorom v životnom štýle.

Svojím zameraním sa zväz RTVŠ hlási k celosvetovému hnutiu, „Šport pre všetkých“ vyhláseného Medzinárodným olympijským výborom, TAFIS. Je členom medzinárodných organizácií CESS, ISCA a spolupracuje so subjektami športu pre všetkých v SR a zahraničí Dánsko, Česká republika, Chorvátsko.

Cieľom SZ RTVŠ je pravidelným cvičením prispievať k všestrannému rozvoju osobnosti cvičencov, osvojovať si pohybové zručnosti, rozvojom pohybových schopností prispievať k upevňovaniu zdravia, k udržaniu pracovnej výkonnosti, k relaxácii, športovému vyžitiu sa.

Program zväzu tvorí otvorený systém telovýchovných a športových činností, ktoré sú sústavne inovované podľa spoločenských potrieb a záujmov. Zväz ponúka všetkým záujemcom pestrý výber primeraných pohybových aktivít, aby sa mladý organizmus rozvíjal a u starších sa jeho funkcie udržiavali na optimálnej úrovni. Prostredníctvom pravidelného cvičenia, kurzov, akcií, súťaží (volejbal neregistrovancých, gymnosúťaž, súťaž euroteamov, rope skipping atď.) a telovýchovných vystúpení ponúka telovýchovné a športové vyžitie nielen členom zväzu ale i širokej verejnosti všetkých vekových skupín, obéznym aj zdravotne oslabeným.

Program SZ RTVŠ tvoria rekreačné pohybové aktivity:

  • rekreačné športy
  • všeobecná gymnastika
  • aerobik
  • rytmická gymnastika
  • fitnes
  • joga
  • zdravotná telesná výchova
  • cvičenie a pobyt v prírode
  • cvičenie rodičov a detí

a ďalšie moderné pohybové činnosti.

Všeobecná gymnastika je náplňou činnosti predovšetkým žiackych kategórií a zároveň je vhodnou prípravou pre rôzne športové činnosti. Napomáha správnemu držaniu tela, natiahnutiu skrátených a posilneniu ochabnutých svalov. Svojim výchovným a zdravotným pôsobením smeruje všeobecná gymnastika i do oblasti sociálnej a psychickej.

Rekreačné činnosti dovoľujú vytváranie mužských, ženských i koedukovaných oddielov a vyhovuje žiactvu, dorastu i dospelým. Väčšina oddielov je zameraná na jeden alebo viac športov pre jednotlivé ročné obdobia. V poslednom období sa viac presadzujú tzv. netradičné športy s ktorými oboznamujeme záujemcov na vzdelávacích akciách.

Od všeobecného cieľa gymnastiky, harmonického rozvoja človeka sa odvíjajú špecifické ciele rytmickej gymnastiky – upevňovanie správneho držania tela, rozvoj špeciálnych pohybových schopností, uspokojovanie emocionálnych potrieb, rozvoj pohybového vzdelania. Rytmická gymnastika podnecuje tvorivú schopnos v oblasti pohybu s hudbou, od jednoduchých cvičení cez väzby, pohybové motívy až k pohybovým skladbám.

Zväz uplatňuje modernú koncepciu rytmickej gymnastiky, ktorá zodpovedá súčasným potrebám a záujmom cvičencov z radov širokej verejnosti hlavne deom, mládeži a ženám.

V aerobiku je zväz zameraný predovšetkým na jeho rekreačné vykonávanie. Oslovuje cvičencov od žiactva až po stredný vek a to predovšetkým ženské kategórie. V odboroch a kluboch sa vykonávajú všetky druhy aerobiku a pre ne pripravuje zväz i vzdelávanie trénerov.

Zdravotná telesná výchova je určená predovšetkým zdravotne oslabeným jedincom, ktorých zdravotný stav alebo stupeň telesného rozvoja vylučuje telesnú námahu. To sa týka nielen starších cvičencov (seniorov), ale tiež detí s chybným držaním tela. Zdravotná telesná výchova poskytuje návody na zdravotne účinné cvičenia i zdravým jedincom v rámci prevencie napr. bolestí chrbta a svalových disbalancií.

Významná v práci zväzu je publikačná, metodická činnosť, školenie a ďalšie vzdelávanie trénerov pre jednotlivé špecializované formy činnosti. Zväz vydáva metodické materiály, ktoré využívajú tréneri, učitelia a organizátori športu pre všetkých, ale i ostatní záujemcovia. Sú v nich teoretické i praktické ukážky cvičení s možnosťami využitia tradičného i netradičného náčinia a náradia, najnovšie poznatky z oblasti športu pre všetkých zo zahraničia.

Prípravu a ďalšie vzdelávanie trénerských kádrov realizuje zväz v zmysle udelenej akreditácie MŠ SR vlastným systémom vzdelávania nielen pre členov, ale i pre iné subjekty telovýchovného hnutia. Vychádzajúc z programu a záujmu širokej verejnosti uskutočňuje zväz vzdelávacie podujatia pre rôzne formy špecializovaných činností (fitball, overball, psychomotorika, Pilates, kalanetika, aerobik, Body work, fitnes …).

Do programu zväzu patrí aj reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach (festivaly, kongresy, medzinárodné semináre atď.

Program zväzu sa realizuje v jeho základných článkoch ktorými sú odbory a kluby RTVŠ.

Formou platených služieb telovýchovného charakteru organizuje SZ RTVŠ, jeho odbory a kluby pre členov i nečlenov kurzy pohybových aktivít s úzkou špecializáciou ako kondičné kurzy, redukčné kurzy, pobytové akcie a ďalšie formy pohybových aktivít.

Všetky formy telovýchovného procesu v odboroch a kluboch zabezpečuje zväz prostredníctvom trénerov. Ich prípravu realizuje v zmysle udelenej akreditácie MŠ SR vlastným systémom vzdelávania nielen pre členov, ale i pre iné subjekty telovýchovného hnutia.

Do programu zväzu patrí aj reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach (festivaly, kongresy, medzinárodné semináre atď.), ktoré svojim obsahom a príbuznosťou sú vlastné činnosti nášho zväzu.