Trénerské licencie

SZ RTVŠ na základe absolvovania školenia vydá absolventom I. – III. kvalifikačného stupňa doklad o odbornej spôsobilosti a to – osvedčenie, trénerský preukaz, ako aj doklad umožňujúci vykonávať trénerskú činnosť v športe pre všetkých – trénerskú licenciu.  Pre IV. a V. kvalifikačný stupeň vydá doklad o odbornej spôsobilosti príslušná vysoká škola a SZ RTVŠ na základe toho rozhodne o vystavení trénerského preukazu a trénerskej licencie  umožňujúcej vykonávať trénerskú činnosť v športe pre všetkých. Trénerská licencia je spoplatnená a je vystavená podľa získaného kvalifikačného stupňa nasledovne :

Licencia A = tréner I. kvalifikačného stupňa

Licencia B = tréner II. kvalifikačného stupňa                   

Licencia C = tréner III. kvalifikačného stupňa

Licencia D = tréner IV. kvalifikačného stupňa

Licencia E = tréner V. kvalifikačného stupňa

 

Menovanie

Na základe dosiahnutého telovýchovného vzdelania môže preukaz trénera I.- V. kvalifikačného stupňa v príslušnej špecializácii prostredníctvom schválenia v SZ RTVŠ získať uchádzač aj menovaním :

 

I. – III. kvalifikačný stupeň

–   absolventi FTVŠ UK a PF po predložení dokladov o absolvovaní vzdelávania s príslušným počtom hodín zo žiadanej   špecializácie a vypracovaní seminárnej práce

–   absolventi iných vzdelávacích zariadení /domácich aj zahraničných/ po predložení dokladov o absolvovaní vzdelania jeho obsahu a rozsahu

 

IV. kvalifikačný stupeň

–  absolventi FTVŠ UK 1. stupňa vzdelávania študijného programu Šport a zdravie, Šport pre všetkých a s príslušnou špecializáciou

 

V. kvalifikačný stupeň

–   absolventi FTVŠ UK 2. stupňa vzdelávania študijného programu Šport a zdravie, Šport pre všetkých a s príslušnú špecializáciu

–   absolvent doktorandského štúdia s dizertačnou prácou so zameraním na problematiku športu pre všetkých, prípadne príslušnú špecializáciu

 

Menovanie sa vykoná na základe predloženia overených fotokópií dokladov dokazujúcich získanie predpísaného vzdelania a zaplatenia poplatku za vystavenie kvalifikácie :


za I. kvalifikačný stupeň    10.- € člen SZ RTVŠ, 20.- € nečlen SZ RTVŠ

za II. kvalifikačný stupeň   15.- € člen SZ RTVŠ, 30.- € nečlen SZ RTVŠ

za III. kvalifikačný stupeň  20.- € člen SZ RTVŠ, 40.- € nečlen SZ RTVŠ  

za IV. kvalifikačný stupeň   25.- € člen SZ RTVŠ, 50.- € nečlen SZ RTVŠ   

za V. kvalifikačný stupeň    30.- € člen SZ RTVŠ, 60.- € nečlen SZ RTVŠ


Člen SZ RTVŠ predloží zároveň platný členský preukaz s členskými známkami za posledné dva roky.

4. Platnosť trénerskej licencie

Udelená trénerská licencia má časovo ohraničenú dobu platnosti. Jej obnovenie alebo predĺženie realizuje SZ RTVŠ na základe účasti na odbornom seminári, ktorý organizuje SZ RTVŠ v rámci ďalšieho vzdelávania trénerov resp. na základe predloženia dokladu o absolvovaní vzdelávania udeleného vzdelávacím zariadením, ktorému bolo vydané Ministerstvom školstva SR potvrdenie o akreditácii. Po absolvovaní seminára a zaplatení poplatku je platnosť licencie obnovená alebo predĺžená na ďalšie obdobie nasledovne:


licencia A – platnosť 2 roky – poplatok    4.- € člen, 10.- € nečlen SZ RTVŠ

licencia B – platnosť 2 roky – poplatok    7.- € člen, 15.- € nečlen SZ RTVŠ

licencia C – platnosť 3 roky – poplatok  10.- € člen, 20.- € nečlen SZ RTVŠ

licencia D – platnosť 3 roky – poplatok  15.- € člen, 25.- € nečlen SZ RTVŠ 

licencia E – platnosť 4 roky – poplatok  20.- € člen, 30.- € nečlen SZ RTVŠ 


Člen zväzu musí pri predĺžení platnosti licencie predložiť platný členský preukaz s členskými známkami za posledné dva roky.

 

Poznámka : výška poplatkov môže byť ešte upravená.