Výkonný výbor

_DADA

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

Predseníčka

Je absolventkou Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium ukončila v roku 1999 štátnou skúškou z predmetu Telesná výchova so špecializáciou Zdravotná telesná výchova. V roku 2005 zavŕšila doktorandské štúdium na FTVŠ UK vo vednom odbore Športová edukológia. V tom istom roku jej Slovenský zväz telesnej výchovy a športu udelil preukazy Trénera športu pre všetkých V. kvalifikačného stupňa licencie E so špecializáciami Zdravotná telesná výchova a Rekreačný šport. V súčasnosti vyučuje na FTVŠ predmety Zdravotná a integrovaná telesná výchova a Šport zdravotne postihnutých. V SZRTVŠ poskytuje lektorskú činnosť všeobecnej časti a v špecializáciách Zdravotná TV a Rekreačný šport a súčasne na Slovensku rozvíja športovú disciplínu Rope skipping.

 

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v roku 1980 so špecializáciou telesná výchova – branná výchova. V roku 2000 získala doktorát pedagogiky na FHV UMB v Banskej Bystrici. V roku 2005 ukončila doktoranské štúdium na  UK FTVŠ v Bratislave vo vednom odbore športová edukológia. V roku 2006 úspešne získala špecializáciu v aerobiku trénera V. triedy na UK FTVŠ v Bratislave. V súčasnosti vyučuje na FF UMB KTVŠ v Banskej Bystrici predmety: rytmická gymnastika a tance, rekreačná telesná výchova a šport, aerobik, estetika športu a zjazdové lyžovanie. V SZ RTVŠ pôsobí ako lektorka od roku 1998 so zameraním na Šport pre všetkých, aerobik, tanec a cvičenie s náčiním, ktoré sa využívajú v aerobiku.