Vzdelávanie

Systém prípravy a vzdelávania trénerov v Slovenskom zväze rekreačnej telesnej výchovy a športu


Systém prípravy a vzdelávania trénerov v Slovenskom zväze rekreačnej telesnej výchovy a športu (ďalej len SZ RTVŠ) je zabezpečovaný v súlade s § 11 a 12 ods. 3 zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre, zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 300/2008 Z.z. a  vyhlášky MŠ SR č. 444/2008 Z.z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky. V zmysle uvedeného bolo SZ RTVŠ vydané potvrdenie o akreditácii Ministerstvom školstva SR dňa 2.12.2009 pod číslom: CD-2009-32010/45100-4:10 a 25.10.2010 pod číslom: 2010-1479/39494:5-10

1. Kvalifikačné stupne :

Tréner športu pre všetkých I. kvalifikačného stupňa

Tréner športu pre všetkých II. kvalifikačného stupňa

Tréner športu pre všetkých III. kvalifikačného stupňa

Tréner športu pre všetkých IV. kvalifikačného stupňa 

Tréner športu pre všetkých V. kvalifikačného stupňa

Vzdelávanie prebieha podľa 5 – stupňovej kvalifikačnej stupnice, pričom kvalifikácia I. stupňa je najnižšia úroveň a kvalifikácia V. stupňa je najvyššia úroveň. Najvyššie trénerské kvalifikácie (V. a IV. stupeň)  je možné udeliť len absolventom študijných programov vysokoškolského vzdelávania. V. stupeň v rámci druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania a IV. stupeň v rámci prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.

2. Špecializácie :

Všeobecná gymnastika

Rytmická gymnastika

Aerobik

Kondičná gymnastika

Zdravotná telesná výchova

Fitnes

Aquafitnes

A ďalšie podľa záujmu.

3. Podmienky a možnosti získania kvalifikácie :

–  dosiahnutie predpísaného veku – 18 rokov

–  zaslanie prihlášky a zaplatenie účastníckeho poplatku (výška poplatku sa určuje vždy

   na príslušný rok, zaplatenie poplatku až po obdržaní pozvánky na podujatie)

–  účasť a absolvovanie kvalifikačného kurzu (školenia)

–  menovaním na základe získaného telovýchovného vzdelania

 

 

Školenia

Na získanie kvalifikácie tréner športu pre všetkých I., II. alebo III. kvalifikačného stupňa  niektorej z vyššie uvedených špecializácií sa uskutočňujú školenia v nasledujúcom rozsahu :

 

Tréner I. kvalifikačného stupňa

– minimálny vek 18 rokov

– absolvovanie školenia v rozsahu minimálne  55 hodín z toho : 

17 hodín všeobecná časť

38 hodín špeciálna časť

– vypracovanie seminárnej práce

–  záverečná skúška zo všeobecnej časti (teoretická)

–  záverečná skúška z didaktiky športu pre všetkých s orientáciou na danú špecializáciu  (teoretická a praktická)

 

Tréner II. Kvalifikačného stupňa

– držiteľ kvalifikácie I. stupňa

– absolvovanie školenia II. stupňa v rozsahu minimálne 100 hodín z toho :

  33 hodín všeobecná časť

  67 hodín špeciálna časť

– vypracovanie seminárnej práce

– záverečná skúška zo všeobecnej časti (teoretická)

– záverečná skúška z teórie a didaktiky športu pre všetkých s orientáciou na danú špecializáciu (teoretická a praktická)

 

Tréner III. kvalifikačného stupňa

– držiteľ kvalifikácie II. stupňa

– absolvovanie školenia v rozsahu minimálne 150 hodín z toho :

  55 hodín všeobecná časť

  95 hodín špeciálna časť

– obhajoba záverečnej práce

– záverečná skúška zo všeobecnej časti (teoretická)

– záverečná skúška z teórie a didaktiky športu pre všetkých s orientáciou na danú špecializáciu (teoretická a praktická)

Možnosť uznania všeobecnej časti : Ak záujemca o školenie absolvoval všeobecnú časť v inom akreditovanom vzdelávacom zariadení resp. je študentom FTVŠ UK alebo PF a predloží doklad o skúškach z predmetov  všeobecnej časti nie je potrebná jeho účasť na všeobecnej časti. Zúčastní sa  iba špeciálnej časti a záverečných skúšok. To isté platí v prípade záujmu  trénera I., II. a III. kvalifikačného stupňa o získanie ďalšej špecializácie športu pre všetkých.

Tréner IV. a V. kvalifikačného stupňa

– rozsah a obsah v súlade s podmienkami vysokoškolského vzdelávania 1. resp. 2. stupňa.

SZ RTVŠ na základe absolvovania školenia vydá absolventom I. – III. kvalifikačného stupňa doklad o odbornej spôsobilosti a to – osvedčenie, trénerský preukaz, ako aj doklad umožňujúci vykonávať trénerskú činnosť v športe pre všetkých – trénerskú licenciu.  Pre IV. a V. kvalifikačný stupeň vydá doklad o odbornej spôsobilosti príslušná vysoká škola a SZ RTVŠ na základe toho rozhodne o vystavení trénerského preukazu a trénerskej licencie  umožňujúcej vykonávať trénerskú činnosť v športe pre všetkých. Trénerská licencia je spoplatnená a je vystavená podľa získaného kvalifikačného stupňa nasledovne :

Licencia A = tréner I. kvalifikačného stupňa

Licencia B = tréner II. kvalifikačného stupňa                   

Licencia C = tréner III. kvalifikačného stupňa

Licencia D = tréner IV. kvalifikačného stupňa

Licencia E = tréner V. kvalifikačného stupňa

 

Menovanie

Na základe dosiahnutého telovýchovného vzdelania môže preukaz trénera I.- V. kvalifikačného stupňa v príslušnej špecializácii prostredníctvom schválenia v SZ RTVŠ získať uchádzač aj menovaním :

 

I. – III. kvalifikačný stupeň

–   absolventi FTVŠ UK a PF po predložení dokladov o absolvovaní vzdelávania s príslušným počtom hodín zo žiadanej   špecializácie a vypracovaní seminárnej práce

–   absolventi iných vzdelávacích zariadení /domácich aj zahraničných/ po predložení dokladov o absolvovaní vzdelania jeho obsahu a rozsahu

 

IV. kvalifikačný stupeň

–  absolventi FTVŠ UK 1. stupňa vzdelávania študijného programu Šport a zdravie, Šport pre všetkých a s príslušnou špecializáciou

 

V. kvalifikačný stupeň

–   absolventi FTVŠ UK 2. stupňa vzdelávania študijného programu Šport a zdravie, Šport pre všetkých a s príslušnú špecializáciu

–   absolvent doktorandského štúdia s dizertačnou prácou so zameraním na problematiku športu pre všetkých, prípadne príslušnú špecializáciu

 

Menovanie sa vykoná na základe predloženia overených fotokópií dokladov dokazujúcich získanie predpísaného vzdelania a zaplatenia poplatku za vystavenie kvalifikácie :


za I. kvalifikačný stupeň    10.- € člen SZ RTVŠ, 20.- € nečlen SZ RTVŠ

za II. kvalifikačný stupeň   15.- € člen SZ RTVŠ, 30.- € nečlen SZ RTVŠ

za III. kvalifikačný stupeň  20.- € člen SZ RTVŠ, 40.- € nečlen SZ RTVŠ  

za IV. kvalifikačný stupeň   25.- € člen SZ RTVŠ, 50.- € nečlen SZ RTVŠ   

za V. kvalifikačný stupeň    30.- € člen SZ RTVŠ, 60.- € nečlen SZ RTVŠ


Člen SZ RTVŠ predloží zároveň platný členský preukaz s členskými známkami za posledné dva roky.

4. Platnosť trénerskej licencie

Udelená trénerská licencia má časovo ohraničenú dobu platnosti. Jej obnovenie alebo predĺženie realizuje SZ RTVŠ na základe účasti na odbornom seminári, ktorý organizuje SZ RTVŠ v rámci ďalšieho vzdelávania trénerov resp. na základe predloženia dokladu o absolvovaní vzdelávania udeleného vzdelávacím zariadením, ktorému bolo vydané Ministerstvom školstva SR potvrdenie o akreditácii. Po absolvovaní seminára a zaplatení poplatku je platnosť licencie obnovená alebo predĺžená na ďalšie obdobie nasledovne:


licencia A – platnosť 2 roky – poplatok    4.- € člen, 10.- € nečlen SZ RTVŠ

licencia B – platnosť 2 roky – poplatok    7.- € člen, 15.- € nečlen SZ RTVŠ

licencia C – platnosť 3 roky – poplatok  10.- € člen, 20.- € nečlen SZ RTVŠ

licencia D – platnosť 3 roky – poplatok  15.- € člen, 25.- € nečlen SZ RTVŠ 

licencia E – platnosť 4 roky – poplatok  20.- € člen, 30.- € nečlen SZ RTVŠ 


Člen zväzu musí pri predĺžení platnosti licencie predložiť platný členský preukaz s členskými známkami za posledné dva roky.

 

Poznámka : výška poplatkov môže byť ešte upravená.