Školenie trénerov Športu pre všetkých I. kvalifikačného stupňa Špeciálna časť

Podmienkou prihlásenia sa na špeciálnu časť školenia trénerov športu pre všetkých I. kvalifikačného stupňa je absolvovanie všeobecnej časti školenia trénerov, ktorá sa bude konať v Banskej Bystrici 7. – 8. 11. 2015 a v Bratislave 13. – 15. 11. 2015, alebo jej absolvovanie v minulosti (už existujúci tréneri ŠPV alebo záujemcovia s vysokoškolským telovýchovným vzdelaním). Realizácia špeciálnej časti školenia sa plánuje v nasledovných špecializáciách:

  • Zdravotná telesná výchova
  • Fitnes
  • Aerobik
  • Joga

Špecializáciu si záujemca volí v prihláške uvedenej pre všeobecnú časť školenia (prihláška – Banská Bystrica a prihláška – Bratislava) a tá je záväzná i pre špeciálnu časť školenia.

Minimálny počet záujemcov na jednu špecializáciu je 6 uchádzačov. Ak sa skupina nenaplní, záujemcovia budú včas o tom informovaní.

Jedine špecializáciu Aerobik, je možné absolvovať aj v Banskej Bystrici v dátume od 11. do 12. 12. 2015.

 

Poplatok za celé školenie (všeobecná aj špeciálna časť) je 170,- EUR pre I. kvalifikačný stupeň.

Členovia SZ RTVŠ s platnými členskými známkami za posledné dva roky si môžu uplatniť zľavu 25,- EUR na školenie.

Po úspešnom absolvovaní všeobecnej i špeciálnej časti školenia získavajú tréneri osvedčenie trénera športu pre všetkých so športovou špecializáciou a s trénerskú licenciu.

Tí záujemcovia, ktorí sú už v súčasnosti trénermi Športu pre všetkých I. kvalifikačného stupňa a majú záujem o rozšírenie si vedomostí v inej špecializácii, absolvujú len špeciálnu časť školenia vybranej špecializácie a bude im vystavené nové trénerské osvedčenie s licenciou pre absolvovanú špecializáciu na tomto školení.

Poplatok za špeciálnu časť školenia (90,- EUR) je možné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN: SK87 0900 0000 0000 1148 4207 do 30. 11. 2015 alebo na mieste.

Kontakt:

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

Mobil: 0905 939 798, e-mail: nemcek@szrtvs.sk